Naturreservat – bevarande och rekreation

Ett naturreservat kan bildas på platser där det finns värdefull miljö som behöver skyddas. Även om skyddande och bevarande av naturen är de främsta syftena med ett naturreservat är det också en plats för rekreation och naturupplevelser för besökare.

Olika typer av naturreservat

I Sverige finns drygt 5 000 naturreservat. Naturreservat kan bildas för olika typer av miljöer, t ex fjäll, myr, skog och vatten. Störst yta av de olika miljöerna utgörs av fjällreservat, vilka av naturliga skäl främst är belägna i norra Sverige. Naturen på dessa platser består till störst del av berg samt björk- och barrskog. I södra Sverige hittar man istället vattendrag och bokskog i större utsträckning.

Alla naturreservat har egna regler som ska efterlevas inom deras området för att naturen ska kunna bevaras på bästa sätt. Ofta finns vandringsleder inom naturreservatets område som kan användas av besökare, och ibland finns även särskilda rastplatser uppförda för att minska risken att det t ex eldas eller skräpas ner där.

Andra sätt att skydda värdefull natur

Värdefull natur kan skyddas på flera sätt utöver att bilda naturreservat. Enligt miljöbalken kan även djur-,växt- och biotopskyddsområden samt nationalparker anläggas för att skydda miljön. Naturreservaten utgör dock största delen av Sveriges totala skyddade natur, och uppgår till 85 % av den skyddade ytan. Till skillnad från naturreservat bildas nationalparker på uppdrag från staten, och regering och riksdag är beslutsfattande myndigheter. Marken är statligt ägd.

Länsstyrelsen är den myndighet som har huvudansvaret för bildandet av naturreservat. I vissa fall kan också kommuner själva ta beslut om detta. Naturvårdsverket bistår den beslutande myndigheten med rådgivning när det gäller naturen och miljön i området. Marken kan vara i både offentlig och privat ägo. Ägs marken av privatpersoner kan dessa behöva ersättas för det intrång som görs på marken, och även acceptera att länsstyrelsen anlägger t ex badplatser, vägar och tältplatser på marken.